Πόστερ

  1. Γερμίνωμα ως αίτιο Parinaud ραχιαίου μεσεγκεφαλικού συνδρόμου και αμφοτερόπλευρης πάρεσης άνω λοξών μυών σε παιδί. Β. Μαργαρίτης, Μ. Μηλιά, R. Matthew, C. Roberts, 2010
  2. Η πρώτη επιτυχής θεραπεία χοριοειδικής νεοαγγείωσης με ενδοϋαλοειδική ένεση ranibizumab σε παιδί με drusen οπτικής θηλής. Β. Μαργαρίτης, M. Moosajee, Μ. Τσάτσος, C. Roberts, 2010
  3. Ενδογενής χοριοαμφιβληστροειδίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή της ΜΕΘ. Α. Κολέα, B. Almoghrabi, Β. Μαργαρίτης, Ε. Καλδή, Α. Πολυχρονάκος, Γ. Νικολακόπουλος
  4. Punctate inner choroidopathy associated with choroidal neovascularization. Μ. Αντωνιάδης, Β. Μαργαρίτης, Β. Κονιδάρης, Σ. Ανδρούδη, Π. Μπραζιτίκος, 2008
  5. Intraocular lens implantation “accidents”. MU. Saeed, K. Ali, V. Margaritis, S. Armstrong, 2008
  6. Dose regulation in radiation therapy and application. Β. Μαργαρίτης, Σ. Στεργιόπουλος, Α. Βαρδαρινός, Α. Χατζηγιαννάκη, 1998
Top