Πόστερ

 Γερμίνωμα ως αίτιο Parinaud ραχιαίου μεσεγκεφαλικού συνδρόμου και αμφοτερόπλευρης πάρεσης άνω λοξών μυών σε παιδί. Β. Μαργαρίτης, Μ. Μηλιά, R. Matthew, C. Roberts, 2010

 Η πρώτη επιτυχής θεραπεία χοριοειδικής νεοαγγείωσης με ενδοϋαλοειδική ένεση ranibizumab σε παιδί με drusen οπτικής θηλής. Β. Μαργαρίτης, M. Moosajee, Μ. Τσάτσος, C. Roberts, 2010

 Ενδογενής χοριοαμφιβληστροειδίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή της ΜΕΘ. Α. Κολέα, B. Almoghrabi, Β. Μαργαρίτης, Ε. Καλδή, Α. Πολυχρονάκος, Γ. Νικολακόπουλος

 Punctate inner choroidopathy associated with choroidal neovascularization. Μ. Αντωνιάδης, Β. Μαργαρίτης, Β. Κονιδάρης, Σ. Ανδρούδη, Π. Μπραζιτίκος, 2008

 Intraocular lens implantation “accidents”. MU. Saeed, K. Ali, V. Margaritis, S. Armstrong, 2008

 Dose regulation in radiation therapy and application. Β. Μαργαρίτης, Σ. Στεργιόπουλος, Α. Βαρδαρινός, Α. Χατζηγιαννάκη, 1998